• "Mitto courier - rýchlo a bezpečne"
  • "Doručovanie zásielok z UK do SR a ČR"

Prepravné podmienky

1.       DEFINÍCIE

Prepravca - spoločnosť MITTO COURIER, zapísaná v obchodnom registri pod názvom MITTO s.r.o, Podkopcom 4046/62, Nové Zámky, 94055

Odosielateľ - fyzická alebo právnická osoba, objednávajúca si prepravu zásielky, uvedená  v prepravnom liste a na zásielke.

Príjemca - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená prevziať zásielku od prepravcu, uvedená v prepravnom liste a na zásielke.

Zásielka - náklad určený na prepravu od odosielateľa k príjemcovi, ktorý prevzal prepravca na poskytnutie služby a ktorý spĺňa podmienky prepravy.

Prepravný list - dokument, ktorý špecifikuje zásielku. Obsahuje údaje odosielateľa, príjemcu, popis zásielky a cenu.

2.       OBJEDNÁVKA

Objednávku na prepravu je možné podať telefonicky, e-mailom, alebo vyplnením objednávkového formulára na stránke www.mittocourier.com

Objednávka musí obsahovať tieto údaje:

  • meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo objednávateľa a príjemcu
  • hmotnosť a obsah zásielky 

3.       ZÁSIELKA

Každá zásielka musí byť zabalená spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti a povahe zásielky. Ak zásielka vyžaduje špeciálne zaobchádzanie, odosielateľ je povinný označiť zásielku potrebnými symbolmi a nápismi, aby sa predišlo poškodeniu zásielky. Zásielka musí byť označená plnou adresou odosielateľa a príjemcu. Odosielateľ zodpovedá za správne balenie zásielky a za škodu vzniknutú nevhodným zabezpečením zásielky a použitím zlých baliacich materiálov. Zásielka je poistená pre prípad poškodenia, straty a krádeže.

Zásielka nesmie obsahovať alkohol, cigarety, tabak, omamne a psychotropne látky, ani žiadne horľavé, samovznietiace látky. Ďalej nesmie obsahovať zbrane, živé zvieratá a rastliny, chemický tovar a žiadne iné látky, ktoré by ohrozovali zdravie účastníkov cestnej premávky. Odosielateľ je povinný uviesť do objednávky obsah zásielky. V prípade, že obsah nebude uvedený v objednávke, nebude možnosť uznania reklamácie v prípade poistnej udalosti.

4.       PREVZATIE A DORUČENIE ZÁSIELKY

Zásielku vyzdvihne pracovník MITTO COURIER na adrese uvedenej v objednávke od odosielateľa. Pri prevzatí zásielky bude odosielateľovi odovzdaný vyplnený prepraný  list s údajmi uvedenými odosielateľom. Ten zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prepravnom liste. Zásielka je doručená pracovníkom MITTO COURIER na adresu príjemcu uvedenú v objednávke. Pri doručovaní a preberaní zásielok, v určitých prípadoch spolupracujeme s kuriérskou spoločnosťou GEIS Parcel s.r.o. Zásielka je zvyčajne doručená do 4 dní od termínu prepravy uvedenej na našich stránkach. Dodacia doba môže byt predĺžená v prípade nepredvídaných udalostí, ktorými sú:

  • porucha na vozidle (dopravná nehoda)
  • obmedzenie dopravy na trase (trajekt)
  • nepriaznivé počasie (kalamita)

Príjemca bude informovaný o novom termíne doručenia zásielky.

V prípade, že príjemca  nie je po vopred dohodnutom termíne k zastihnutiu a nie je možné ho kontaktovať, spoločnoť MITTO COURIER hľadá optimálne riešenie doručenia s odosielateľom. V prípade vrátenia zásielky odosielateľ súhlasí s nákladmi spojenými  s vrátením tovaru.

5.       PLATBY A ÚHRADY

Prepravné sa uhrádza v hotovosti (EUR, GBP, CZK), alebo prevodom na bankový účet. Prevod musí byt prevedený pred doručením zásielky k príjemcovi. V prípade doručenia zásielok pre obchodné spoločnosti sa úhrady vykonávajú po vzájomnej dohode oboch strán. Ceny za prepravu sú stanovené podľa platného cenníka, za hmotnosť tovaru. Pri neštandardných zásielkach sa cena určuje podľa dohody oboch strán.

6.       PRÁVA A POVINNOSTI, REKLAMÁCIA

Prepravca má právo odmietnuť zásielku:

  • bez udania dôvodu
  • ak je zásielka nedostatočne zabalená ,alebo poškodená
  • ak obsahuje zakázaný tovar spomenutý v bode č.3

Prepravca je povinný vyplniť prepravný list a odovzdať kópie odosielateľovi a príjemcovi. Prepravca je povinný oznámiť meškanie zásielky. Prepravca nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý bol zle zabalený a označený a ktorý sa nezhoduje so skutočnými údajmi na objednávke a prepravnom liste.

Objednávateľ má pravo na náhradu škody vzniknutej neodbornou manipuláciou a prepravou vinou prepravcu. Odosielateľ je zodpovedný za správnosť údajov na prepravnom liste a objednávke. Prepravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne  pri preprave zásielky. Prepravca nezodpovedá za škodu vzniknutú po doručení zásielky. V prípade poškodenia, alebo straty zásielky je odosielateľ povinný ohlásiť reklamáciu písomne prepravcovi do 2 dni od dátumu doručenia zásielky.